Menu

Lisensfellingen av bjørn blir begrenset i år

 • Skrevet av 

 

Miljødirektoratet åpner ikke for lisensfelling av bjørn fra Trøndelag og nordover, men til sammen fem dyr kan felles i Hedmark og Oppland.

 

Kilde: Miljødirektoratet

– Beslutningen vår er basert på en helhetlig vurdering av bestandssituasjonen for brunbjørn, skadesituasjonen for husdyr og avgangen av bjørn blant annet gjennom skadefellinger i vår og sommer, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

 

Stortinget har sagt at lisensfelling skal være det primære virkemiddelet for å regulere størrelsen på bestanden, eller den geografiske utbredelsen, av fredete rovdyr i Norge. Lisensfelling innebærer at jegere kan registrere seg og få lisens til å felle rovdyr for eksempel i forbindelse med storviltjakt.

Det kan åpnes for slik felling når situasjonen tilsier det.

Rovviltnemndene fastsetter kvoter i regioner hvor bestandsmålet er nådd eller i regioner uten fastsatt bestandsmål av bjørn, mens Miljødirektoratet har denne myndigheten i øvrige regioner.

Ikke grunnlag for felling

Miljødirektoratets konklusjon om å ikke åpne for lisensfelling i rovviltregion 6 Trøndelag/Møre og Romsdal, region 7 Nordland og region 8 Troms/Finnmark er basert på flere forhold:

 • Rovdata anslår at det ble født rundt åtte kull med bjørnunger i 2018, noe som er betydelig lavere enn Stortingets mål om 13 kull. Antall ungekull har vært stabilt, og godt under målet, over lang tid.
 • Hedmark er eneste rovviltregion som har nådd det regionale bestandsmålet på 3 ungekull av bjørn per år.
 • Antall påviste skader på husdyr som er forårsaket av bjørn, har gått ned siden 2009.
 • En foreløpig oppsummering fra 13. august viser færre bjørneskader på husdyr i år enn i fjor.
 • Skadene i år har vært avgrenset til få områder, og det antas at et lite antall bjørner står bak skadene. Flere av bjørnene er felt ved skadefelling (Meråker, Evenes, Verdal).
 • I fjor ble det registrert 138 bjørner i Norge. I år er ni avlivet ved skadefelling, mens to er døde av andre årsaker.
 • – Samlet sett mener vi at det ikke er grunnlag for å åpne for lisensfelling fra Midt-Norge og nordover i år. Bestanden trenger ikke regulering gjennom lisensfelling. Skadesituasjoner som oppstår i høst kan løses ved at det gis tillatelse til skadefelling i de enkelte sakene, sier Ellen Hambro.
 • Lisensfelling i Hedmark og Oppland

  I Hedmark og Oppland er det de regionale rovviltnemndene som har myndighet til å åpne for lisensfelling; i Hedmark fordi bestandsmålet om tre ungekull er nådd, og i Oppland fordi det ikke er fastsatt et bestandsmål for bjørn.

  I region 5 Hedmark fastsatte rovviltnemnda i vår en samlet kvote for betinget skadefelling gjennom sommeren, og lisensfelling i høst, på fem dyr. Fire dyr gjenstår på kvoten som betyr at inntil fire dyr kan felles ved lisensfelling i høst.

  I region 3 Oppland vedtok rovviltnemnda i august en kvote på en bjørn.

Kart

Filter:

Åpne stort kartfor Forvaltningsområde før bjørn7767

 

 

Kommentarer

Tilbake til toppen

LES OGSÅ

Følg oss